2 years ago

làm bằng đại học chính quy

làm bằng đại học công nghiệp giới nghiêm đóng cửa, cảnh sát thẳng thớm đến kè, ít sự nhúng tay của “xã hội đen” và nhiều loại tiếp viên khác nhau. Ông nhắc nhỏm rằng bạn cần phải ki read more...